Зворотний зв'язок

Урядові та парламентські інформаційні системи

Органи управління всіх рівнів, будь-які господарські суб'єкти, установи, суспільні об'єднання, окремі громадяни формують для забезпечення своєї діяльності (виробничої, управлінської, наукової, просвітницької, організації побуту та відпочинку і т.д.) інформаційні ресурси, що розрізнюються між собою за обсягом (від вибірки з декількох довідників до величезних бібліотечних фондів і систем баз даних) та за способами організації й подання інформації.

Суспільний інтерес і основний об'єкт державної інформаційної політики являють собою, передусім, інформаційні ресурси, призначені для обслуговування "зовнішніх" користувачів (тобто суб'єктів, не пов'язаних безпосередньо з їх формуванням), а також інформаційні ресурси, що використовуються для вирішення завдань державного управління. Такі інформаційні ресурси формуються й експлуатуються різного роду інформаційними організаціями і підрозділами: державними, муніципальними та приватними. Державні інформаційні організації підпорядковані всім відомствам і регіональним адміністраціям.

Однотипні за формами інформаційної діяльності організації часто об'єднуються за наявності єдиного методичного керівництва, загальних нормативних документів, налагодженою (різною мірою) системою інформаційних потоків і становлять чотири основні державні інформаційні системи, що мають міжвідомчий універсальний характер. Це бібліотечна мережа, архівний фонд, державна система статистики і державна система науково-технічної інформації (ДСНТІ). Зараз почала складатися і система правової інформації, покликана об'єднати неефективно функціонуючі відомчі та регіональні системи інформування про нормативно-правові акти.

Для багатьох комплексних завдань державного і господарського управління, особливо на муніципальному та територіальному рівнях, необхідне об'єднання різноманітних відомостей, що збираються організаціями різних відомств, які відносяться до певних дільниць місцевості, об'єктів або суб'єктів, тобто побудова кадастрів і регістрів. Побудова єдиної системи державних кадастрів і регістрів України, що ведеться на єдиній географічній інформаційній основі відповідно до єдиних правових, технологічних і економічних норм, могла б створити вельми важливий особливий вигляд державних інформаційних ресурсів міжгалузевого характеру. Однак у більшості випадків роботи, що проводяться відомствами зі створення державних кадастрів, не узгоджені між собою в організаційних, методологічних, інформаційних і функціональних аспектах.

При існуючому підході до формування державних кадастрів і регістрів вже на етапі збору виникає дублювання інформації, яке на подальших етапах технологічного циклу призводить до багаторазового введення одних і тих самих даних в бази даних різних відомств та організацій і дублюванню при зберіганні. У той же час така технологія не гарантує повноту необхідних даних для кожного конкретного відомства. Неузгодженість форматів, що зберігаються в різних системах даних, термінів і технологій їх оновлення, використання різних лінгвістичних засобів призводять до неоднозначності та суперечності, що міститься в інформаційних системах різних відомств інформації та неможливості її спільного використання.

У більшості випадків практично відсутній національний рівень кадастрових систем, що порушує узгодженість розвитку систем регіональних інформаційних ресурсів, не дозволяє оперативно використати порівняну (за семантичними і технологічними параметрами) інформацію з різних регіонів. Це перешкоджає створенню єдиного інформаційного простору країни і створює інформаційну основу для відцентрових тенденцій в економіці та політиці.

Відсутність єдиної системи державних кадастрів і регістрів є серйозним структурним недоліком системи українських інформаційних ресурсів.

Крім інформації зі спеціалізованих інформаційних організацій, підрозділів і систем, ключову роль у забезпеченні роботи будь-яких органів, організацій і підприємств відіграють їх власні інформаційні ресурси, що створюються безпосередньо у ході їх основної діяльності та управління підприємством. Такі інформаційні ресурси звичайно використовуються тільки в межах певних технологічних процесів і управлінських завдань (часто такі інформаційні ресурси називають "вбудованими"). Вони представлені в основному у вигляді інформаційних файлів різних автоматизованих систем управління (АСУ), систем управління виробництвом (АСУВ), технологічними процесами (АСУТП) і т.д., робочих картотек, комплектів технічної та конструкторської документації, прейскурантів, калькуляцій та ін.Аналогічні за принципами використання "вбудовані" інформаційні ресурси формуються в органах влади і управління різних рівнів, на підприємствах і в організаціях сфери матеріального виробництва, організаціях соціальної сфери, установах культури, освіти, організаціях, пов'язаних з охороною здоров'я, житлово-комунальним, побутовим обслуговуванням населення. Державне управління і регулювання процесів формування і використання всіх цих видів інформаційних ресурсів здійснюється, в основному, через відомчі і територіальні системи управління відповідними галузями.

Незважаючи на те, що вбудовані інформаційні ресурси використовуються в основному "всередині" окремих організацій, багато які з них являють значний суспільний інтерес через те, що можуть служити джерелом інформації для інших організацій і підприємств (звичайно пов'язаних між собою технологічно), а також громадян (частіше ресурси органів влади і управління, організацій соціальної сфери).

Більшість державних органів і організацій, що володіють інформаційними ресурсами, які містять відомості, що цікавлять масового користувача, не спеціалізуються на ведені масового інформаційного обслуговування і не мають відповідних технологічних, кадрових, організаційних і фінансових можливостей.

На основі державних інформаційних ресурсів, що мають суспільний інтерес, необхідно формувати їх модифіковані версії, що містять лише відкриту, цікаву масовому користувачеві інформацію, технологічно і організаційно легко доступну для громадян, ЗМІ і незалежних комерційних інформаційних служб, що використовують її для вироблення інформаційних продуктів і послуг. Явна нестача подібних інформаційних ресурсів і нерозвиненість економічних, правових та організаційних механізмів їх формування є серйозними недоліками системи українських державних інформаційних ресурсів.

Одним з наслідків нестачі подібних, адаптованих до умов масового інформаційного обслуговування модифікацій, великих професіонально формульованих і підтримуваних інформаційних ресурсів є низька інформованість українського сектора мережі Internet.

В Україні, на відміну від розвинених країн, мережа Internet поки не стала невід'ємною частиною масової культури і бізнесу. Професійні виробники інформаційних ресурсів, що володіють навичками і можливостями якісного збору, верифікації та смислової обробки інформації, не бачать сьогодні можливостей прибуткової роботи через мережу Internet в Україні. Високоякісні великі наукові, соціально-економічні, довідкові інформаційні ресурси, що активно використовуються в українському Internet, зараз скоріше є виключенням, ніж правилом. Подолання вказаної структурної неповноти українських державних інформаційних ресурсів (нестача адаптованих для масового використання модифікацій "фундаментальних" інформаційних ресурсів) дозволить різко підвищити ефективність такого перспективного засобу доступу до інформаційних ресурсів, як загальнодоступні комп'ютерні телекомунікаційний мережі.

Розділ серверу Національної служби новин (НСН), присвячений структурі федеральної влади Росії, тут представлені всі гілки влади. Оперативно змінюється у разі кадрових і інших змін. Інформація про функції і персональний склад владних структур.

Довідники зі структур влади в Росії. Довідкова інформація про Уряд РФ, Федеральні збори, Конституційний суд і різні парламентські партії з можливістю пошуку. http://www.panorama.org/.

Адміністрація Президента Російської Федерації. На сервері доступні матеріали прес-служби Президента РФ, які щодня оновлюються, а також довідкова інформація про статус Президента, його матеріальне становище. Інші передбачені розділи серверу зараз знаходяться на стадії розробки і реконструкції. http://www.maindir.gov.ru/Administration/Default.htm

Федеральне Зібрання РФ. http://www.gov.ru/page7.htm.

Державна Дума Федерального Зібрання РФ. Містить в основному довідкову інформацію про історію Державної Думи, її регламент. Є перелік законопроектів, що передбачені до розгляду. http://www.duma.ru; http://www.duma.gov.ru.

Більш докладну інформацію про діяльність Державної Думи РФ Ви можете знайти на сервері АКДИ "Економіка і життя". http://www.akdi.ru/gd/.

Рада Федерації Федерального Зібрання РФ. Містить оперативну інформацію про роботу Ради Федерації – законопроекти, що розглядаються, новини з комітетів і комісій, звіти про пленарні засідання, постанови РФ, а також довідкову інформацію про членів Ради Федерації. Оновлюється щодня. http://www.akdi.ru/sf.

Рада Безпеки РФ. На сервері вміщені нормативні документи; список членів Ради безпеки і апарату РБ; статті керівників апарату РБ.

http://www.maindir.gov.ru/sbrf/default.htm.

Інститут криптографії, зв'язку й інформатики Академії наук РФ. Ліцензії на право ведення освітньої діяльності в сфері професійної освіти, на діяльність у сфері захисту інформації; навчально-методичне об'єднання вищих навчальних закладів у сфері інформаційної безпеки; інформація для абітурієнтів; публікації. http://www.fssr.ru.Міністерство Фінансів РФ. Організаційна структура Міністерства Фінансів; офіційна інформація; затверджений Федеральний бюджет; Проект Федерального бюджету; Податковий кодекс Російської Федерації; звітність про виконання Федерального бюджету РФ; випуск цінних паперів; зовнішні облігаційні позики Російської Федерації; фінансові взаємостосунки з регіонами; нормативні і методичні матеріали Міністерства фінансів; інформаційні системи Міністерства фінансів. http://www.minfin.ru.

Міністерство Оборони РФ. http://www.rian.ru/mo/.

Військово-промисловий комплекс РФ. Федеральні органи управління ВПК; законодавство про оборонний комплекс; пропозиції підприємств і підприємствам ВПК; економіка ВПК; щоденні випуски новин ВПК. http://server.vpk.ru.

Центральний Банк РФ. Повна і оперативна інформація про діяльність Центрального Банку Росії: фінансові ринки, банківська система, матеріали прес-центру банку, грошово-кредитна політика банку. Для зручності користування матеріалами серверу організована карта серверу і можливість пошуку за ключовими словами. http://www.cbr.ru.

Ощадний банк РФ. Історія Ощадбанку; Ощадбанк сьогодні; послуги Ощадбанку; новини Ощадбанку; територіальні банки; довідкові дані. http://www.sbrf.ru.

Державна податкова служба РФ. Інформація про діяльність ДПС РФ. Містить статистичну інформацію, інформацію про зміни в податковому законодавстві, а також деякі форми звітності. У даний час сервер перебуває в стадії розробки. http://www.gns.ru; http://www.nalog.ru

Верховний Суд РФ. Про Верховний Суд Російської Федерації; Постанови Пленуму ВС; Бюлетень ВС; про призначення справ до розгляду в судових колегіях; Рада суддів; Вища кваліфікаційна колегія суддів РФ; судовий департамент; останні новини. http://www.supcourt.ru/.

Конституційний Суд РФ. Загальні відомості і склад; структура Конституційного Суду; історія; справи, що розглядаються Конституційним Судом; законодавство; біографії; конституційний контроль в суб'єктах РФ, в країнах СНД і Балтії; деякі адвокатські колегії і об'єднання. http://www.panorama.org/ks/.

Вищий Арбітражний суд РФ. Новини: судово-арбітражної практики, законодавства в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, президії Вищого Арбітражного Суду РФ; законодавство: про арбітражні суди в РФ; Інформація про арбітражні суди: Федеральні арбітражні суди суб'єктів РФ, Федеральні арбітражні суди округів РФ, Вищий Арбітражний Суд РФ; арбітражна практика. http://www.arbitr.ru/.

Державна інвестиційна корпорація. Загальні відомості; зарубіжні та регіональні представництва; дочірні компанії; управління підготовкою кадрів; інвестиційні пропозиції.

http://www.sft.fact400.ru/cp1251/clients/gosincor/gic_home.htm.

Федеральна комісія з ринку цінних паперів РФ. Нормативні документи різних органів влади по ринку цінних паперів, прес-релізи, а також списки професійних учасників ринку цінних паперів, що отримали ліцензію на право ведіння діяльності на ринку http://feast.fe.msk.ru/win/infomarket/fedcom/.

Міністерство Юстиції РФ (Науковий Центр Правової Інформації). Довідкова інформація про міністерство юстиції, правові бази даних НЦПІ. Матеріал на сервері оновлюється рідко. http://www.scli.ru.

Міністерство Охорони здоров'я РФ. Керівництво Міністерства; структура його центрального апарату; тимчасовий розподіл обов'язків з керівництва підрозділами Міністерства охорони здоров'я РФ.

http://www.medlux.ru/misc/minzdrav/.

Міністерство охорони довкілля і природних ресурсів РФ. Про міністерство; короткий опис Росії; державне регулювання природокористування і охорони навколишнього довкілля. http://www.fcgs.rssi.ru/rus/mepnr/index.htm.

Міністерство Зовнішньоекономічних зв'язків РФ. Основні принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності в РФ; взаємодія МЗЕЗ з органами державної влади і різними організаціями; сприяння суб'єктам Федерації в розвитку зовнішньоекономічної діяльності; уповноважені МЗЕЗ в регіонах РФ; торгові представництва Російської Федерації за кордоном; розвиток експортного потенціалу Росії і підтримка експорту; участь МЗЕЗ в роботі міжнародних економічних організацій; зовнішньоекономічні об'єднання; галузеві об'єднання експортерів. http://www.nns.ru/gallery/stos/mvs1.html.

Міністерство Іноземних Справ РФ. Інформація про діяльність МЗС РФ, огляд зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних подій за публікаціями в ЗМІ, а також офіційні заяви міністерства. Інформація оновлюється за мірою надходження. http://www.mid.ru/. Офіційні матеріали Міністерства іноземних справ РФ можна також знайти за адресою: http://www.diplomat.ru/.

Представництво Міністерства Транспорту РФ. Містить лише загальні відомості про структуру міністерства. Оновлюється рідко.

http://www.transport.ru/11/indexo.htmСервер експертно-консультативної Ради з проблем Національної Безпеки. Положення про Раду; Склад Ради; Рішення Ради; Північно-західне відділення Ради; Рада з питань регіональної безпеки при губернаторі Санкт-Петербурга; Регіональний інформаційний центр; Міжрегіональна громадська організація "Академія національної безпеки"; виставки, семінари, конференції. http://www.ric.spb.ru.

Центр сприяння іноземним інвестиціям при Мінекономіки РФ. Містить численну інформацію англійською мовою, покликану допомогти іноземному інвестору правильно вкласти свої грошові кошти. http://ns.fipc.ru/fipc/.

Мінсільгосппрод Росії. Містить статистичну і аналітичну інформацію про стан сільського господарства Росії та сільськогосподарські ринки. Частина інформації на сервері – комерційна. http://www.aris.ru/.

Державна Реєстраційна Палата При Міністерстві Економіки РФ.

http://www.arstel.ru/me/win/default.htm

Федеральна Комісія з цінних паперів і фондового ринку при Уряді РФ. Про комісію; прес-релізи; професійні учасники ринку цінних паперів (ліцензування); атестація фахівців ринку цінних паперів; офіційні документи; вісник ФКЦБ Росії; додаток до Вісника ФКЦБ Росії. http://www.fedcom.ru/.

Російський Фонд федерального майна. Бюлетень "Реформа"; керівництво фонду; представники Фонду за кордоном. http://www.fpf.ru/.

Інформація РФФМ. Оперативна інформація про діяльність Російського Фонду Федерального Майна. http://www.akm.ru/rus/rffi/rffihome.htm

Федеральна Фондова Корпорація. Сервер містить інформацію про майбутні спеціалізовані аукціони. http://win-www.fe.msk.ru/infomarket/ffk/welcome.html.

Федеральний центр проектного фінансування. Міжнародні організації; фінансова і технічна допомога Росії; схема реалізації позики; ГРП Всесвітнього банку; журнал "Конкурсні торги"; вакансії ФЦПФ; закупівля, що планується. http://www.fcpf.ru/.

МНС Росії. Сервер містить інформацію про Міністерство з надзвичайних ситуацій і його діяльності. Докладна розповідь про операції міністерства і надзвичайні ситуації. У цей час сервер перебуває в стадії розробки і багато які передбачені розділи не містять інформації.

http://www.emercom.gov.ru/index1.html.

Міністерство Науки і Технологій РФ. На сервері подано інформацію про міністра з науки і технологій Російської Федерації, положення про Державний комітет РФ з науки і технологій, науково-технічні проекти, що фінансуються Міністерством, пріоритетні напрями розвитку науки і техніки. http://www.minstp.ru/mnt/MNT.htm.

Російське Космічне Агентство. Організації і підприємства; космічна діяльність; програми і проекти; міжнародна співпраця; новини; публікації; фото і відеоархіви. http://www.rka.ru.

Міністерство загальної і професійної освіти РФ. Структура центрального апарату, нормативні і розпорядливі документи, науково-технічні програми. Сервер містить інформацію про наукові установи структури Міносвіти РФ, список адрес і телефонів освітніх установ, довідник адрес і телефонів керівників органів управління освітою республік, які входять до складу РФ, бази даних ВНЗів Росії і ВНЗів Москви та Московської області, базу даних установ початкової і середньої професійної освіти московського комітету освіти. http://www.ed.gov.ru.

Сервер Державного Комітету РФ з житлової і будівельної політики. Органи управління будівельними комплексами Російської Федерації і країн СНД; довідкова інформація Держбуду Росії; інформаційні послуги ВНИИНТПИ Держбуду Росії; про організації і ціни на продукцію. http://www.ntl.ru/ServerGosstroy/.

Федеральний Ліцензійний Центр. Філії ФЛЦ у Росії і за кордоном; територіальні центри ліцензування будівельної діяльності Російської Федерації; ліцензовані підприємства і організації, що мають право вести будівельну діяльність у Росії; отримання та продовження Державних ліцензій і сертифікатів. http://www.flc.ru.

Державний Комітет РФ з земельних ресурсів і землеустрою. Основні задачі Держкомзему; останні новини; структура центрального апарату Державного Комітету РФ з земельних ресурсів і землеустрою; офіційні документи. http://www.fccland.ru/gkzrus/home.htm.

Державна Технічна Комісія. Основні завдання, офіційні документи і публікації. http://www.infotecs.ru/gtc/.

Держкомзв'язок РФ. http://www.ptti.gov.ru.


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат