Зворотний зв'язок

Cутність інформаційного бізнесу

Розроблення економіко-організаційних основ інформаційного бізнесу вимагає аналізу сутності самого об’єкта. Отже, що ж таке інформаційний бізнес і як він виник?

У літературі часто точаться дискусії щодо сутності самого поняття «бізнес» (з англ. business, букв. — справа, ділові стосунки між людьми або стосунки між учасниками справи). Наведемо деякі з відомих визначень бізнесу.

На початковому етапі впровадження ринкових відносин в країні бізнес сприймався як ініціативна діяльність підприємців, спрямована на отримання тільки прибутків, тобто на збагачення. Саме на цьому робився наголос. Звідси:

Бізнес — це будь-який вид безпосередньої діяльності з метою отримання доходу, яка передбачає залучення власних коштів або опосередковану участь у такій діяльності через вкладання у справу власного капіталу .

Бізнес — економічна діяльність, що дає прибуток; будь-який вид діяльності, що дає дохід або інші особисті вигоди .

Тобто на цьому етапі не розглядався підхід, в основі якого лежить твердження, що бізнес — це система, яка охоплює діяльність не тільки суб’єктів бізнесу, а й споживачів і включає: виробництво продукції, торговельну діяльність, комерційне посередництво. Суб’єктами можуть бути окремі підприємці, колективи підприємців, наймані працівники, державні підприємства та організації.

Звідси, визначення, запропоноване А. Хоскингом, є привабливішим: «бізнес — це діяльність, здійснювана приватними особами, підприємствами або організаціями, зі здобуття природних благ, з виробництва чи придбання та продажу товарів або надання послуг в обмін на інші товари, послуги або гроші зі взаємною вигодою для зацікавлених осіб або організацій» .

Під підприємництвом зазвичай розуміють ініціативну самостійну діяльність громадян, спрямовану на отримання прибутку або особистого доходу, здійснювану від свого імені, під свою майнову відповідальність або від імені та під юридичну відповідальність юридичної особи .

Не вдаючись до детальнішого аналізу різних тлумачень термінів «бізнес» «підприємництво», зазначимо, що, як видно з наведених визначень, ці поняття досить близькі за значенням і ми будемо використовувати їх як тотожні.

На сучасному етапі економіка розвивається за умов поступового виснаження матеріальних ресурсів суспільства, швидкого зростання населення планети, посилення конкуренції у сфері бізнесу. Тому накопичення і використання інформації визнане сьогодні найбільш важливим фактором виживання взагалі і в сфері комерції, зокрема.

Підвищення ролі інформації в економічних і суспільних процесах, бурхливий розвиток нових високоефективних інформаційних технологій та їх значний вплив на організацію бізнес-процесів ініціювало розвиток нового виду підприємницької діяльності — інформаційного бізнесу.

За обговорення поняття «інформаційний бізнес» доводиться стикатися з двома основними проблемами. По-перше, досі не існує загальноприйнятого наукового визначення цієї сфери діяльності. По-друге, інформаційний бізнес у всьому світі, особливо в Європі, продовжує тримати в секреті відомості про комерційну сторону справи, що ускладнює проведення аналізу інформаційної індустрії.

Поняття «інформаційний бізнес» останнім часом використовується як синонім поняттю «індустрія перероблення інформації» і характеризує сферу індустріальної діяльності зі збирання, оброблення, зберігання, передавання інформації та здійснення управлінських процесів, тобто сфері інформаційно-управлінської діяльності на засадах інформаційної технології. Інформаційний бізнес — це бізнес, здійснюваний в інформаційній сфері економіки.

Зародження цього виду бізнесу відносять на кінець 60-х років, формування як самостійної галузі — на 70-і роки, у 80-і роки він перетворився на великий багатогалузевий комплекс зі своєю інфраструктурою. У сфері інформаційного бізнесу створюються інформаційні моделі подій, людей, дій та інших об’єктів. Ці інформаційні «еквіваленти» можуть бути використані будь-якою діловою організацією або особою для прийняття управлінського рішення.


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат