Зворотний зв'язок

Оцінка фінансового стану ВАТ Шляховик

ЗМІСТ

ВСТУП3

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА5

1.1. Сутність, мета та значення оцінки фінансового стану підприємства5

1.2. Послідовність оцінки фінансового стану підприємства8

1.3. Методичні підходи до оцінки фінансового11

стану підприємства11

2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ "ШЛЯХОВИК"15

2.1 Аналіз структури балансу підприємства15

2.2. Аналіз основних коефіцієнтів фінансового стану підприємства17

2.3. Узагальнююча оцінка фінансового стану підприємства25

3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА26

ВИСНОВКИ32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ34

ДОДАТКИ36

ВСТУП

Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціаль¬ного розвитку нашого суспільства треба здійснити низку організаційних захо¬дів у плані оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання. Тільки на основі позитивних зрушень індивідуального відтворення можливе безпере¬бійне своєчасне наповнення бюджету і посилення регулюючого впливу держа¬ви на визначальні процеси суспільного життя, збільшення платоспроможного попиту населення та піднесення його життєвого рівня.

Отже, основним зав¬данням поточного періоду є забезпечення стійкого розвитку підприємств.

Незаперечне те, що висока рентабельність підприємств позитивно впливає на розв'язання державних фінансових проблем, зокрема на зміцнення бюд¬жету всіх рівнів, про що свідчать сучасні тенденції розвитку національної економіки.

Тільки за умови самоокупності суб'єктів господарювання економічна система може генеру¬вати чинники позитивних кількісних і якісних змін у майбутньому періоді — періоді процесу розвитку, переходу до досконалішого фінансового стану, який має більш значний потенціал.

Вищезазначене підкреслює актуальність теми роботи: „Оцінка фінансового стану ВАТ “Шляховик”.

Завданням роботи є оцінка показників фінансового стану підприємства та формування шляхів її покращення.

Метою дослідження є розкриття сутності оцінки фінансового стану підприємства, аналіз факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства, шляхів зміцнення фінансового стану.

Об’єктом дослідження є дані фінансової звітності ВАТ „Шляховик”.

Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з діагностикою фінансового стану підприємства та ефективністю його господарської діяльності.

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання.

1. Висвітлити теоретичні засади оцінки фінансового стану підприємства.

2. Провести діагностику фінансового стану ВАТ “ Шляховик” за період 2001 – 2003 рр.

3. Визначити шляхи зміцнення фінансового стану підприємства.

Відповідно до завдань роботи побудована її структура, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Робота містить 53 сторінки тексту, 6 рисунків, 5 таблиць, 18 джерел використаної літератури, 8 додатків. Інформаційною основою дослідження є дані фінансової звітності ВАТ „Шляховик“”, різноманітні навчальні посібники, підручники, монографії економістів, періодичні видання.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність, мета та значення оцінки фінансового стану підприємства

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [10, c. 59].

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Отже, фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.

Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок.

У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найбільш інформативних параметрів, які дають об'єктивну та точну картину фінансового стану підприємства.

При цьому в ході аналізу менеджер може ставити перед собою різні цілі: аналіз поточного фінансового стану або оцінку фінансової перспективи підприємства.

Цей аналіз здійснюється аналітиками підприємства і ґрунтується на широкій інформаційній базі, включаючи й оперативні дані.

Традиційна практика аналізу фінансового стану підприємства опрацювала певні прийоми й методи його здійснення.

Можна назвати шість основних прийомів аналізу:

1) горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом;

2) вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;

3) трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів (за допомогою тренду здійснюється екстраполяція найважливіших фінансових показників на перспективний період, тобто перспективний прогнозний аналіз фінансового стану);

4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників;

5) порівняльний аналіз - внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самого підприємства та його дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників даної фірми порівняно з показниками конкурентів або із середньогалузевими та середніми показниками.

6) факторний аналіз - визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний показник.

Предметом фінансового аналізу підприємства є його фінансові ресурси, їх формування та використання. Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства - об'єктивної його оцінки та виявлення на цій основі потенційних можливостей підвищення ефективності формування й використання фінансових ресурсів - можуть застосовуватися різні методи аналізу.

1.2. Послідовність оцінки фінансового стану підприємства

Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденції найбільш загальних показників, які з різних сторін характеризують фінансовий стан підприємства.

Показниками та факторами доброго фінансового стану підприємства можуть бути: стійка платоспроможність, ефективне використання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність стабільних фінансових ресурсів.

Показники та фактори незадовільного фінансового стану: неефективне розміщення коштів, брак власних оборотних коштів, наявність стійкої заборгованості за платежами, негативні тенденції у виробництві.

До найзагальніших показників комплексної оцінки фінансового стану належать показники дохідності й рентабельності.

Велике значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінка взаємозв'язку прибутку з показниками рентабельності. Важливо проаналізувати зв'язок прибутку підприємства з формуючими прибуток факторами, що полегшує практичну орієнтацію в цих питаннях.

Дохідність підприємства характеризується абсолютними й відносними показниками. Абсолютний показник дохідності - це сума прибутку або доходів. Відносний показник - рівень рентабельності. Рівень рентабельності підприємств, пов'язаних із виробництвом продукції (товарів, послуг), визначається як відсоткове відношення прибутку від реалізації продукції до її собівартості [11, c. 112]:

Р = (П/С) 100, (1)

де Р - рівень рентабельності, %;

П - прибуток від реалізації продукції, грн.;

С - собівартість продукції, грн.Рівень рентабельності підприємств торгівлі та громадського харчування визначається як відсоткове відношення прибутку від реалізації товарів (продукції громадського харчування) до товарообігу.

Під час аналізу вивчають динаміку змін обсягу чистого прибутку, рівня рентабельності та фактори, які впливають на них. Основними факторами, що впливають на чистий прибуток, є обсяг виручки від реалізації продукції, рівень собівартості, рівень рентабельності продукції, фінансові результати та витрати від операційної звичайної діяльності, величина податку на прибуток та інших податків, що виплачуються з прибутку.

Аналіз дохідності підприємства проводиться в порівнянні з планом та попереднім періодом. За умов інфляції важливо забезпечити об'єктивність показників та запобігти їх викривленню через постійне підвищення цін. Аналіз проводиться за даними роботи за рік. Торішні показники треба привести у відповідність із показниками звітного року за допомогою індексації цін.

За ринкових відносин існує персоніфікований інтерес керівництва та колективів підприємств до фактично досягнутого рівня рентабельності, що суттєво впливає на результативність господарської діяльності.

На підприємствах недержавних форм власності для акціонерів та засновників найважливіше значення має рентабельність їхніх пайових і статутних внесків у складі загальних інвестицій. Тому цьому аспекту оцінки фінансового стану підприємства треба приділити серйозну увагу.

Практика рекомендує для оцінки рентабельності підприємства використовувати систему взаємозв'язаних показників рентабельності. З цією метою необхідно використовувати дві основні групи показників рентабельності:

а) показники, розраховані на підставі поточних витрат (вартості продажу);

б) показники, розраховані у зв'язку з використанням виробничого капіталу (виробничих активів).

Для всебічної комплексної оцінки різних показників рентабельності можна використати зарубіжний досвід оцінки цих показників.

Основними етапами оцінки фінансового стану є [14, c. 56]:

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

- оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану - це частина загального аналізу господарської діяльності підприємства, який складається з двох взаємозв'язаних розділів: фінансового та управлінського аналізу.

Розподіл аналізу на фінансовий та управлінський зумовлений розподілом системи бухгалтерського обліку, яка склалася на практиці, на фінансовий та управлінський облік.

Особливостями зовнішнього фінансового аналізу є:

- орієнтація аналізу на публічну, зовнішню звітність підприємства;

- множинність об'єктів-користувачів;

- різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу;

- максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів.

Основними складовими зовнішнього фінансового аналізу, який здійснюється партнерами підприємства, контролюючими органами на основі даних публічної фінансової звітності, є:

- аналіз абсолютних показників прибутку;

- аналіз показників рентабельності;

- аналіз фінансового стану, фінансової стійкості, стабільності підприємства, його платоспроможності та ліквідності балансу;

- аналіз ефективності використання залученого капіталу;

- економічна оцінка фінансового стану підприємства.

На відміну від внутрішнього, відповідні складові зовнішнього аналізу більш формалізовані та менш деталізовані. Різниця у змісті зовнішнього і внутрішнього аналізу пов'язана з різницею інформаційного забезпечення і завдань, що їх вирішують обидва ці види аналізу.

Основними етапами внутрішнього (традиційного) аналізу фінансового стану підприємства є [7, c. 57]:

- аналіз майна (капіталу) підприємства;

- аналіз фінансової стійкості та стабільності підприємства;

- оцінка ділової активності підприємства;

- аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства і факторів, що на них впливають;

- аналіз кредитоспроможності підприємства;

- оцінка використання майна та вкладеного капіталу;

- аналіз власних фінансових ресурсів;

- аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;

- аналіз самоокупності підприємства.

1.3. Методичні підходи до оцінки фінансового

стану підприємства

Методи фінансового аналізу - це комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства.

В економічній теорії та практиці існують різні класифікації методів економічного аналізу взагалі та фінансового аналізу зокрема.Перший рівень класифікації виокремлює неформалізовані та формалізовані методи аналізу.

Неформалізовані методи аналізу ґрунтуються на описуванні аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв'язках та залежностях. До неформалізованих належать такі методи [11, c. 56]:

- експертних оцінок і сценаріїв,

- психологічні,

- морфологічні,

- порівняльні,

- побудови системи показників,

- побудови системи аналітичних таблиць.

Ці методи характеризуються певним суб'єктивізмом, оскільки в них велике значення мають інтуїція, досвід та знання аналітика.

До формалізованих методів фінансового аналізу належать ті, в основу яких покладено жорстко формалізовані аналітичні залежності, тобто методи:

- ланцюгових підстановок,

- арифметичних різниць,

- балансовий,

- виокремлення ізольованого впливу факторів,

- відсоткових чисел,

- диференційний,

- логарифмічний,

- інтегральний,

- простих і складних відсотків,

- дисконтування.

У процесі фінансового аналізу широко застосовуються і традиційні методи економічної статистики (середніх та відносних величин, групування, графічний, індексний, елементарні методи обробки рядів динаміки), а також математико-статистичні методи (кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз, факторний аналіз, метод головних компонентів).

Використання видів, прийомів та методів аналізу для конкретних цілей вивчення фінансового стану підприємства в сукупності становить методологію та методику аналізу.

Фінансовий аналіз здійснюється за допомогою різних моделей, які дають змогу структурувати та ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками. Існують три основні типи моделей, які застосовуються в процесі аналізу фінансового стану підприємства: дескриптивні, предикативні та нормативні.

Дескриптивні моделі є основними. До них належать: побудова системи звітних балансів; подання фінансової звітності у різних аналітичних розрізах; вертикальний та горизонтальний аналіз звітності; система аналітичних коефіцієнтів; аналітичні записки до звітності. Дескриптивні моделі засновані на використанні інформації з бухгалтерської звітності.

Предикативні моделі - це моделі передбачувального, прогностичного характеру. Вони використовуються для прогнозування доходів та прибутків підприємства, його майбутнього фінансового стану. Найбільш поширені з них: розрахунки точки критичного обсягу продажу, побудова прогностичних фінансових звітів, моделі динамічного аналізу (жорстко детерміновані факторні та регресивні моделі).

Нормативні моделі - це моделі, які уможливлюють порівняння фактичних результатів діяльності підприємства із нормативними (розрахованими на підставі нормативу). Ці моделі використовуються, як правило, у внутрішньому фінансовому аналізі, їхня суть полягає у встановленні нормативів на кожну статтю витрат стосовно технологічних процесів, видів виробів та у розгляді і з'ясуванні причин відхилень фактичних даних від цих нормативів.

Фінансовий аналіз значною мірою базується на застосуванні жорстко детермінованих факторних моделей.

Таким чином, у ході аналізу фінансового стану підприємства можуть використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу, їхня кількість та широта застосування залежать від конкретних цілей аналізу та визначаються його завданнями в кожному конкретному випадку.

Підбиваючи підсумок розгляду сутності оцінки фінансового стану підприємства, слід іще раз підкреслити, що необхідність та значення такої оцінки зумовлені потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи за ринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою в поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком у цій царині резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства.

2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ " "ШЛЯХОВИК"

2.1 Аналіз структури балансу підприємства

ВАТ „Шляховик” (надалі ВАТ „Шляховик”) було створене в 1971р. В 1991р. управління вийшло із складу тресту "Київшляхбуд". В 1994 році зареєстроване як ВАТ [18].

Філософія ведення бізнесу у ВАТ „Шляховик” полягає в чіткому визначенні його місії: “ВАТ „Шляховик” добровільно об'єднало свої ресурси для того, щоб будувати сучасні, якісні, високотехнологічні автомобільні дороги і дорожні комплекси, як на території України, так і за її межами; забезпечуючи зайнятість і гідну винагороду за роботу, постійно збільшуючи вартість акцій”.

ВАТ „Шляховик" має два асфальтобетонні заводи, 3 будівельні дільниці по влаштуванню земельного полотна та щебеневої основи, будівельну дільницю по вкладанню асфальтобетонної суміші, автотранспортну дільницю та ремонтно-механічну майстерню.

ВАТ „Шляховик” є генпідрядною організацією, що має великий досвід будівництва, реконструкції і капітального ремонту складних транспортних об'єктів.ВАТ „Шляховик” здійснює будівництво, реконструкцію та ремонт автошляхів, благоустрій територій та житлових районів, виготовлення асфальтобетонної суміші. Всі види виробничої діяльності є перспективними, виробництво залежить від сезонних змін — в період з листопада по березень проводяться ремонтні роботи автотранспорту та дорожньо-будівельної техніки.

Ааналіз структури активів та пасивів балансу представлений на рис. 2.1, 2.2.

Рис. 2.1. Аналіз структури активів балансу

Аналіз структури активів балансу підприємства свідчить про перевищення в активі частки оборотних активів над необоротними. Це позитивне явище, оскільки чим швидше обертаються кошти, тим більшим буде прибуток підприємства. Проте значне збільшення оборотних коштів у 2003 році – на 27 тис. грн.. порівняно з 2002 роком знижує ліквідність підприємства.

Рис. 2.2. Аналіз структури пасивів балансу

Проаналізувавши структуру активів, можна зробити висновок, що власний капітал більш, ніж на 50% перевищує поточні зобов’язання підприємства, що відповідає нормативам.

2.2. Аналіз основних коефіцієнтів фінансового стану підприємства

Проведемо даний аналіз фінансових показників для ВАТ „ „Шляховик” за період 2001 - 2003 рр.

В Додатках 1...4 наведені формули для розрахунків фінансових коефіцієнтів, а в табл. 2.1...2.5 — результати їх обчислень. Графічно динаміку показників представлено на рис. 2.3.....2.6. Даними для аналізу служать показники річної фінансової звітності підприємства (Додатки 5...8).

Таблиця 2.1

Значення показників фінансової незалежності та структури капіталу

Назва показника2001 р.2002 р.2003 р.Нормативне значення

1. Коефіцієнт незалежності (автономії)0,80,6420,535> 0,5

2. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу0,20,3580,468< 0,5

3. Коефіцієнт фінансової стабільності4,0031,791,137>1

4. Коефіцієнт заборгованості0,250,5590,88<1

5. Показник фінансового лівериджу000< 0,5

6. Коефіцієнт маневреності власних коштів0,610,4271,134-

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Зростання коефіцієнту в динаміці свідчить про збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.

Коефіцієнт заборгованості відображає, скільки позикових коштів припадає на одиницю власних коштів, вкладених в активи підприємства. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від кредиторів, тобто про зниження його фінансової стійкості.

Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до коефіцієнту незалежності. Його збільшення в динаміці свідчить про збільшення питомої ваги позикових коштів в фінансуванні підприємства. Проте його значення у межах нормативного, що свідчить про відносну незалежність підприємства від позикових коштів.

Коефіцієнт маневрування власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано. Аналіз даних свідчить про різке зростання значення цього показника у 2003 р., оскільки значна частина коштів була направлена на будівництво нового заводу. Зменшення коефіцієнту фінансової стабільності обумовлено збільшенням поточних зобов'язань підприємства.

Таблиця 2.2

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності

Назва показника2001 р.2002 р.2003 р.Рекомендоване значення

1. Величина власних оборотних коштів (робочий, функціонуючий капітал)6269,45225,321883,5>0, збільшення

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,8030,061,19>0,2

3. Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності2,8751,5723,970>1

4. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття)3,3541,7654,134>2

5. Коефіцієнт маневрування власних оборотних коштів0,7100,5920,078збільшення

6. Частка оборотних коштів в активах0,6700,6330,795-

7. Частка запасів в поточних активах0,1430,1090,040-

8. Частка власних оборотних коштів у покритті запасів4,9163,95918,93>0,5

Рис. 2.3. Динаміка показників абсолютної, швидкої, поточної ліквідності

Логіка обчислення коефіцієнту поточної ліквідності (покриття) полягає в тому, що підприємство погашає поточні зобов'язання за рахунок поточних активів. Він дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну грошову одиницю поточних зобов'язань. Оскільки поточні активи перевищують поточні зобов'язання, то підприємство може розглядатися як успішно функціонуюче. Станом на 2003 р. значення коефіцієнту становило приблизно 4, тобто на підприємстві на 1 гривню поточних зобов'язань припадало 4 гривні поточних активів.Коефіцієнт швидкої ліквідності (в літературі має ще назву показник "кислотного тесту" [15, с. 69]) на відміну від попереднього враховує якість активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються). Зниження коефіцієнта на протязі 2000 - 2002 рр. зумовлене зростанням короткострокових пасивів на 5486,3 тис. грн. Зростання коефіцієнта у 2003 р. зумовлене зростанням величини оборотних активів підприємства приблизно на 14000 тис. грн.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує частину короткострокової заборгованості, яку підприємство має можливість погасити негайно. Є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства. Зростання

цього показника є однозначно позитивною тенденцією. Не менше 20 % поточних зобов'язань підприємство повинно мати змогу погасити в будь-який момент. Період 2001 — 2002 рр. характеризувався зниженням значення цього показника, що було зумовлено зниженням фінансових інвестицій підприємства з одночасним збільшенням величини поточних зобов'язань. Зростання фінансових інвестицій зумовили приріст даного показника у 2003 рр. у 5 разів порівняно з 2002 р.

Значення коефіцієнта маневрування функціонуючого капіталу характеризує зростання частини власних оборотних коштів, яка має абсолютну ліквідність. Зростання цього показника є позитивною тенденцією і зумовлене збільшенням власних оборотних коштів підприємства у 2003 р. на 16000 тис. грн. порівняно з 2002 р.

Частка оборотних коштів в активах протягом 2001 - 2002 рр. її значення залишалось на рівні приблизно 0,75. Період 2003 р. характеризується зростанням частини всіх коштів підприємства, що припадають на поточні активи.

Частка запасів в поточних активах відображає, яку частину поточних активів складають виробничі запаси. Досліджуваний період характеризується незначним, але стабільним зменшенням значення цього показника.

Високий рівень коефіцієнтів загальної ліквідності свідчить про те, що у підприємства високий рівень дебіторської заборгованості. Рівень показників, що характеризують фінансову стійкість і структуру капіталу, свідчать про те, у ВАТ "Шляховик" переважають власні кошти. І це дає можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечував і забезпечує підприємству платоспроможність, вірогідність його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання, без вірогідності можливого банкрутства.

Таблиця 2.3

Динаміка показників ділової активності

Назва показника2001 рік2002 рік2003 рік

1. Коефіцієнт оборотності1,9042,2451,209

2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості13,2707,3636,087

3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості7,7704,6004,470

4. Коефіцієнт оборотності власного капіталу1,5361,0310,869

5. Фондовіддача2,4651,4781,487

Рис. 2.4. Динаміка показників ділової активності

Показники ділової активності дають змогу оцінити, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. До цієї групи відносяться показники обертання, які мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість обороту коштів, тобто швидкість перетворення їх в грошову форму безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства [14, с. 78].

Коефіцієнт обертання активів (трансформації капіталу, ресурсовіддача) характеризує ефективність використання підприємством всіх наявних у нього ресурсів незалежно від джерела їх залучення та відображає, скільки разів за рік здійснюється повний цикл виробництва та обігу, або скільки одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів.

Ефективність використання основних фондів характеризується показником фондовіддачі, який відображає, скільки реалізованої продукції припадає на одиницю коштів, вкладених в основні фонди. Зростання фондовіддачі ВАТ „Шляховик” свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.

Про ефективність використання оборотних фондів та про оптимальність вкладень в цю частину активів свідчить значення коефіцієнту обертання засобів. Зменшення значення коефіцієнту на кінець 2003 р. порівнянні з його значенням на початок 2002 р. свідчить про уповільнення обороту оборотних засобів.

Таблиця 2.4

Розрахунок показників рентабельності ВАТ „ „Шляховик”

Назва показника2001 рік2002 рік2003 рік

1. Коефіцієнт рентабельності активів-1181,3•2/

(13323,7+19061,4)3156,3•2/

(19061,4+36286,6)

2. Коефіцієнт рентабельності реалізації551,8/16222,71759,6/23606,34551,0/27406,2

3. Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності199,5/16222,71181,3/23606,33156,3/27406,2

4. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності551,8/15670,91759,6/21846,74551/22855,2

5. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу-1181,32/(12229,1+10660,3)3156,32/(12229,1+19304,5)

5. Період окупності власного капіталу-(12229,1+10660,3)/21181,3(12229,1+19304,5)/23156,3

Таблиця 2.5Динаміка показників рентабельності підприємства

Назва показника200120022003

1. Коефіцієнт рентабельності активів-0,07290,114

2. Коефіцієнт рентабельності реалізації0,0340,07450,167

3. Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності0,0130,050,115

4. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності0,0350,0810,199

4. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу-0,1030,2

5. Період окупності власного капіталу-9,715

Рис. 2.5. Динаміка коефіцієнтів рентабельності за 2001-2003 рр.

Рис. 2.6. Динаміка періоду окупності власного капіталу за 2001-2003 рр.

Коефіцієнт рентабельності активів (всього капіталу) відображає, скільки прибутку за рік отримано на кожну одиницю коштів, вкладених у підприємство незалежно від джерела їх залучення. Коефіцієнт рентабельності має тенденцію до зростання. Середньорічний темп приросту становить 7%.

В коефіцієнті рентабельності реалізації знаходять відображення зміни в політиці ціноутворення та здатність підприємства контролювати собівартість реалізованої продукції. Динаміка коефіцієнтів підприємства за 2001-2003 рр. свідчила про необхідність перегляду цін або посилення контролю за використанням матеріально-виробничих запасів. Позитивним є зростання даного показника у 2003 р.

Динаміка коефіцієнту рентабельності основної діяльності відображає збільшення співвідношення отриманого прибутку від реалізації до витрат на виробництво продукції, виробництво і реалізація якої є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходів.

Динаміка коефіцієнта рентабельності власного капіталу відображає, неухильне збільшення частки грошових одиниць чистого прибутку, які "заробила" кожна грошова одиниця, інвестована власниками підприємства, тобто характеризую збільшення ефективності використання інвестованого капіталу.

Показник періоду окупності власного капіталу є оберненим до попереднього і визначає, через скільки років капітал, авансований в діяльність підприємства буде поверненим власнику за рахунок отриманого підприємством прибутку. Позитивним є зменшення значення цього показника у 2003 р. порівняно з 2002 р. на 4,41 рік.

2.3. Узагальнююча оцінка фінансового стану підприємства

Отже, протягом 2001 – 2003 рр. мало місце неухильне збільшення показників рентабельності підприємства.

Прибутковість підприємства характеризується комплексом показників. Коефіцієнт рентабельності активів (всього капіталу) відображає, скільки прибутку за рік отримано на кожну одиницю коштів, вкладених у підприємство незалежно від джерела їх залучення. Коефіцієнт рентабельності має тенденцію до зростання. Середньорічний темп приросту становить 7%.

В коефіцієнті рентабельності реалізації знаходять відображення зміни в політиці ціноутворення та здатність підприємства контролювати собівартість реалізованої продукції. Динаміка коефіцієнтів підприємства за 2001 - 2003 рр. свідчила про необхідність перегляду цін або посилення контролю за використанням матеріально-виробничих запасів.

Показник періоду окупності власного капіталу є оберненим до попереднього і визначає, через скільки років капітал, авансований в діяльність підприємства буде поверненим власнику за рахунок отриманого підприємством прибутку. Позитивним є зменшення значення цього показника у 2002 р. порівняно з 2001 р. на 4,41 рік.

3. ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Проаналізувавши розраховані вище показники, можна сформулювати критерії покращення фінансового стану підприємства.

Підприємству необхідно підтримувати певний обсяг запасів для забезпечення відповідного обсягу продажу. Оскільки, з другого боку, надмірні запаси відвертають грошові кошти, які можна використати більш прибутково для інших цілей. Підтримувати запаси слід на можливо низькому рівні, достатньому для реалізації відповідного обсягу продаж.

Негативним фактором є зростання залежності від позикових коштів. Оскільки дані свідчать про зростання прибутковості підприємства, то зменшення цієї залежності можливе шляхом виплати частини прибутку кредиторам. Високий рівень коефіцієнтів загальної ліквідності свідчить про те, що у підприємства високий рівень дебіторської заборгованості.

Аналіз показників оборотності капіталу вказує також на бездіяльність частини власних коштів підприємства. Тому необхідно збільшити швидкість обертання власного капіталу.

У роботі підприємства є і інші негативні моменти:

- підприємство випускає усього лише один вид продукції одного сорту, тобто відсутня диверсифікованість виробництва, унаслідок чого на показниках роботи підприємства може сильно позначитися коливання попиту на його продукцію. Потрібно удосконалити технологію виготовлення асфальтної суміші з добавками за німецькою технологією, яка робить асфальт дружнішим. Це хоч і призведе до подорожчання товару, проте зробить продукцію ВАТ „Шляховик” якіснішою і конкурентоспроможнішою на ринку.;- частину своєї продукції підприємство реалізує по більш низьких цінах іншим підприємствам у формі взаємозаліків, що негативно позначається на його фінансових результатах;

- не можна не відзначити деяке збільшення собівартості одиниці продукції в 2003 р. у порівнянні з 2002 р., хоча, швидше за все, воно викликано інфляційними моментами і компенсується ціною, що збільшилася.

У ході оцінки були виявлені резерви зростання прибутку за рахунок декількох факторів:

- за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції. Це можливо перш за все завдяки активізації діяльності на ринку, участі у тендерах. Україні за географічним розташуванням – транзитна держава, що робить діяльність ВАТ. „ „Шляховик” затребуваною на ринку;

- за рахунок зниження собівартості товарної продукції. Це можливе завдяки вдосконалення структури виробництва (див. рис. 3);

- за рахунок підвищення середньореалізаційних цін внаслідок оптимізації структури реалізації продукції.

Усе це говорить про успішне функціонування підприємства в звітному році. Більш того, порівнюючи темпи зростання прибутку і виторги від реалізації, можна зробити висновок, що підприємство йде по інтенсивному шляху розвитку, тобто при не значному росту випуску продукції показники прибутку і рентабельності виросли на досить значну величину. Це говорить про досить ефективне використання підприємством своїх ресурсів.

У результаті проведеної оцінки можна зробити висновок, що для даного підприємства на мікрорівні доцільним є використання підприємством антикризової фінансової стратегії за кожним із напрямів:

—проведення поглибленого аналізу структури кредиторської

заборгованості у динаміці з метою пошуків способів і джерел її погашення:—аналіз структури заборгованості за довгостроковими кредитами з -

метою з'ясування причин несвоєчасності їх погашення;

—аналіз структури дебіторської заборгованості, причин її виникнення і

можливостей погашення;

—забезпечення необхідного рівня самофінансування виробничого роз¬

витку підприємства за рахунок прибутку, оптимізації податкових платежів,

ефективної амортизаційної політики;

—підвищення рівня ліквідності активів шляхом збільшення питомої ваги

оборотних активів;ч

—проведення інвентаризації основних виробничих фондів для визначення їх придатності й необхідності в експлуатації:

— проведення аналізу ефективності й доцільності довгострокових фінансових вкладень:

—забезпечення компенсації можливих фінансових збитків шляхом:

1)резервування частини фінансових ресурсів у вигляді формування

цільових резервних фондів, страхового фонду підприємства відповідно до

вимог чинного національного законодавства;

2)формування системи штрафних санкцій — за несвоєчасної оплати

поставленої продукції встановити штрафи у розмірі 0,5% від суми несплати за

кожний день прострочення;

—ефективне управління портфелем цінних паперів, у т. ч, прибутковими

операціями на фондовому ринку.

За результатами аналізу рентабельності підприємства можна сформулювати наступні пропозиції [12, c. 151]:

1) По-перше, для одержання максимального прибутку підприємство повинне найбільше повно використовувати ресурси, що знаходяться в його розпорядженні, і, в першу чергу, воно повинно використовувати виявлений резерв по виробництву на наявному в нього устаткуванні додаткової продукції. Збільшення випуску знижує витрати на одиницю продукції, тобто витрати на її виготовлення в розрахунку на одиницю продукції знижуються, а отже, знижується собівартість, що в остаточному підсумку веде до збільшення прибутку від реалізації продукції. Ну а крім цього, додаткове виробництво рентабельної продукції вже саме по собі дає додатковий прибуток. Таким чином, при збільшенні випуску і, відповідно, реалізації рентабельної продукції збільшується прибуток у розрахунку на одиницю продукції, а також збільшується кількість реалізованої продукції, кожна додаткова одиниця якої збільшує загальну суму прибутку. Унаслідок цього, збільшення рентабельної продукції, що випускається, за умови її реалізації дає значний приріст обсягу прибутку. Додатковий приріст обсягу продукції, що випускається, може дати підприємству 237,405 тис. грн. додаткового прибутку.

2) Зниження собівартості також значно може збільшити одержуваний підприємством прибуток. Як описувалося в попередньому пункті, одним з факторів зниження собівартості є збільшення обсягу продукції, що випускається. Іншими факторами є:

- злагоджена робота всіх складових виробничого процесу (основного, допоміжного, обслуговуючого виробництва);

- оптимізація потокових процесів на підприємстві.

Аналіз показав, що після проведення відповідних заходів щодо зниження собівартості підприємство може дістати додатковий прибуток у розмірі 440,000 тис. грн.3) Вагомим фактором одержання додаткового прибутку є оптимізація структури збуту. При проведенні даної оптимізації питома вага продукції, реалізованої по договірним, більш високих цінах, повинна збільшитися до свого максимального рівня, а в ідеалі - до 100%. Відповідно, частка продукції, реалізованої підприємством іншим організаціям по лінії взаємозаліків по більш низьких цінах повинна бути якнайнижче.

На ряду з постійним замовником — державною корпорацією "Укравтодор", потрібно також розширювати коло приватних замовників. Серед пріоритетних ринків збуту повинні бути Київська, Одеська та Волинська області, будівництво міжнародних автобанів.

4) Організаційна структура.

Проаналізувавши специфіку діяльності підприємства, можна сформулювати пропозицію щодо удосконалення організаційної структури (рис. 3).

5) Диверсифікація ринків отримання сировини.

Джерелами постачання основних будівельних матеріалів є: - щебіню — Коростенський кар'єр Житомирської області; - бітуму — Кременчуцький нафтопереробний завод. Щодо постачання бітуму, то потрібно налагодити взаємозв’язки з Херсонським нафтопереробним заводом.

Таким чином, підприємство може обрати реальні для себе

чинники підвищення платоспроможності порівняно з граничними розмірами

або, навпаки, створити умови, коли сам граничний рівень невеликий і його

порівняно нескладно досягнути.

ВИСНОВКИ

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан

Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність.

Існує і зворотний зв'язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі.

В роботі було проаналізовано основні поняття та практично здійснено діагностику фінансового стану ВАТ „ Шляховик”.

Загальні значення проаналізованих показників наступні:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2003 р. мав середньорічне

значення - 0,3 і його показник свідчить про те, що короткострокові зобов'язання

підприємства можуть бути швидко погашені ліквідними коштами.

2.Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) — його показники

відповідають нормативним значенням, що свідчить про те, що підприємство

має достатньо коштів для своєчасного погашення своїх поточних боргів

3.Коефіцієнт фінансової стійкості товариства вище нормативного

значення, що свідчить про те, що у фінансуванні активів частка власного

капіталу більше ніж залученого.

4.Коефіцієнт покриття зобов'язань свідчить про те, що у підприємства

фінансова стабільність забезпечується в цілому власними коштами. В цілому,

проведений аналіз показників фінансової звітності дає можливість

характеризувати економічний стан Товариства як позитивний, і має тенденцію

до розвитку.

Отже, загалом фінансовий стан підприємства ВАТ „Шляховик” характеризується як стійкий, підприємство рентабельне та успішно конкурує на ринку, що свідчить про злагоджену роботу колективу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. №1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. №1829-ІІ.

2.Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К.: ЦУЛ, 2002. — 268 с.

3.Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-проф. програмою спеціаліста зі спец."Фінанси", "Банківська справа":"Облік і аудит". — 2.вид., перероб. і доп. — К.: Либідь, 2003. — 384 с.

4.Барнич Ю.О. Бізнес-план виробничої підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". Видавничо-поліграфічний факультет. — К.: ВАТ "УкрНДІСВД", 2002. — 120 с.5.Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050105 "Банківська справа", 6.050106 "Облік і аудит" / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. — Л.: Видавництво ЛКА, 2002. — 112 с.

6.Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум:Навчальний посіб. для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит", 7.050201 "Менеджмент організацій" — Житомир: ВАТ "Рута", 2000. — 416 с.

7.Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах: Навч. посібник — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 191 с.

8.Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. — 148 с.

9.Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002.- 226 с.

10.Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К.: Кондор, 2003. — 364 с.

11.Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра фінансів і банківської справи. — Д.: Видавництво ДАУБП, 2001. — 224 с.

12.Кульчицький М.І. Економічне регулювання розвитку виробничої сфери в регіоні: Дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л.: Каменяр, 2003. — 161 с.

13.Петрович И.М. Атаманчук Р.П. Производственная мощность и экономика предприятия. – М.: ИНФРА-М 1990. – 298 с.

14.Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х.: ХДЕУ, 2002. — 164 с.

15.Плисак В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України - №1, 2001 р. с 67 – 72.

16.Хрипач В.Я.Экономика предприятия. – Минск: Лата, 2004. – 254 с.

17.Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — К.: А.С.К., 2003. — 229 с.

18.http://www.smida.gov.ua

19.http://www.smau.gov.ua

ДОДАТОК 1

Показники фінансової незалежності та структури капіталу

Назва показникаФормула розрахунку

1.Коефіцієнт незалежності (автономії, власного капіталу)Власний капітал

Валюта балансу

2.Коефіцієнт концентрації позикового капіталуПозиковий капітал

Валюта балансу

3.Коефіцієнт фінансової залежності Активи 1

Власний каптал коефіцієнт незалежності

4.Коефіцієнт фінансової стабільностіВласний капітал

Позичковий капітал

5.Коефіцієнт заборгованостіПозиковий капітал

Власний капітал

6.Показник фінансового лівериджуДовгострокові пасиви

Власний капітал

7.Коефіцієнт забезпеченості за кредитами (коефіцієнт покриття відсотка)Чистий прибуток витрати

до оподаткування + на виплату

відсотків

8.Коефіцієнт маневреності власних коштівВласні оборотні кошти

Власний капітал

ДОДАТОК 2

Показники ліквідності та платоспроможності

Назва показникаФормула розрахункуФормула розрахунку з використанням статей балансу (ф.№1)Орієнтовне значення

1. Величина власних оборотних коштів (робочий, функціонуючий капітал)Оборотні активи - короткострокові зобов'язанняРяд. 260 - ряд. 620> 0, збільшення

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідностіГрошові кошти

Короткострокові пасивиРяд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240

Ряд. 620> 0, 2

3. Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідностіОборотні активи - запаси

Короткострокові пасивиРяд. 260 - (ряд.100 - ряд.140)

Ряд. 620

> 1

4. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття)Оборотні активи

Короткострокові пасивиРяд. 260

Ряд. 620> 2

5. Коефіцієнт маневрування власних оборотних коштівГрошові кошти + поточні фінансові інвестиції

Величина власних оборотних коштівРяд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240

Ряд. 260 - ряд 620збільшення

6. Частка оборотних коштів в активахОборотні активи

Валюта балансуРяд. 260

Ряд. 280-

7. Частка запасів в поточних активахЗапаси

Поточні активиРяд. 100 - ряд. 140

Ряд. 260-

8. Частка власних оборотних коштів у покритті запасівВеличина власних оборотних коштів

Запаси Ряд. 260 - ряд. 620

Ряд. 100 - ряд. 140> 0,5

ДОДАТОК 3

Показники ділової активності підприємства

Назва показникаФормула розрахункуФормула розрахунку з використанням форм звітності

1.Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації капіталу, ресурсовіддача)Виручка від реалізації

Середній підсумок балансуРяд. 010 ф.№2

(ряд. 280 гр.3 ф.№1 + ряд. 280 гр.4 ф.№1) / 2

2.Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованостіВиручка від реалізації

Середня дебіторська заборгованістьРяд. 010 ф.№2

(ряд.160 - ряд.210 гр.3 ф.№1 + ряд. 160 -

- ряд.210 гр.4 ф.№1) / 2

3.Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованостіСобівартість реалізованої продукції

Середня кредиторська заборгованістьРяд. 040 ф.№2

(ряд. 620 гр.3 ф.№1 + ряд. 620 гр.3 ф.№1) / 2

4.Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасівСобівартість реалізованої продукціїСередні виробничі запасиРяд. 040 ф.№2

(ряд.100 - ряд.140 гр.3 ф.№1 + ряд. 100 -

- ряд.140 гр.4 ф.№1) / 2

5.Коефіцієнт оборотності власного капіталуЧистий дохід

Середня величина власного капіталуРяд. 035 ф.№2

(ряд. 380 гр.3 ф.№1 + ряд. 380 гр.4 ф.№1) / 2

6.Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)Чистий дохід

Середня вартість основних фондівРяд. 035 ф.№2

(ряд. 031 гр.3 ф.№1 + ряд. 031 гр.4 ф.№1) / 2

7.Коефіцієнт оборотності засобівЧистий дохід

Середня величина оборотних активівРяд. 035 ф.№2

(ряд. 260 гр.3 ф.№1 + ряд. 260 гр.4 ф.№1) / 2

8.Тривалість обороту в дняхКількість календарних днів звітного періоду

Коефіцієнт оберненостіРозрахунково

9.Тривалість операційного циклу в дняхТривалість обороту дебіторської заборгованості +

+ Тривалість обороту запасівРозрахунково

10. Тривалість фінансового циклуТривалість операційного циклу -

- Тривалість обороту кредиторської заборгованостіРозрахунково

ДОДАТОК 4

Показники прибутковості підприємства

Назва показникаФормула розрахункуФормула розрахунку з використанням статей звітності

1.Коефіцієнт рентабельності активів (всього капіталу)Чистий прибуток

Середня величина активів підприємства

(валюти балансу)Ряд. 220 ф.№2

(ряд. 280 ф.№1 гр.3 + ряд.280 ф.№1 гр.4) / 2

2.Коефіцієнт рентабельності реалізаціїПрибуток від реалізації продукції (валовий)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукціїРяд. 050 ф.№2

Ряд. 035 ф.№2

3.Коефіцієнт рентабельності реалізації 2 (операційна рентабельність продажу)Чистий прибуток

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукціїРяд. 220 ф.№2

Ряд. 035 ф.№2

4.Коефіцієнт рентабельності основної діяльностіПрибуток від реалізації продукції (валовий)

Собівартість реалізованої продукціїРяд. 050 ф.№2

Ряд. 040 ф.№2

5.Коефіцієнт рентабельності власного капіталуЧистий прибуток

Середня величина власного капіталуРяд. 220 ф.№2

(ряд. 380 ф.№1 гр.3 + ряд. 380 ф.№1 гр.4) / 2

6.Період окупності власного капіталуСередня величина власного капіталу

Чистий прибуток(ряд. 380 ф.№1 гр.3 + ряд. 380 ф.№1 гр.4) / 2

Ряд. 220 ф.№2

ДОДАТОК 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

КОДИ

Дата (рiк, мiсяць, число)..........20021231

Пiдприємство

ВАТ „ „Шляховик”за ЄДРПОУ05408668

Територiя07408, Київська обл., м. Васильків, вул. Власенко, 4-А за КОАТУУ3240600000

Форма власностiПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬза КФВ20

Орган державного управлiння

за СПОДУ6024

Галузь (вид дiяльностi)ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВОза ЗКГНГ61129

Вид економічної діяльностіБудівельне виробництвоза КВЕД45231

Одиниця вимiру: тис.грн.Контрольна сума-

Aдреса:

07400, Київська обл.., м. Бровари, вул.. Кутузова, 2-А

БАЛАНС

на 31 грудня ..........2002 p.

Форма N1Код за ДКУД1801001

AКТИВКод рядкаНа початок рокуНа кінець звітного періоду

1234

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість0101,50

первісна вартість0111,81,8

знос012(0,3)(1,8)

Незавершене будівництво020104,2104,2

Основні засоби:

залишкова вартість0303938,24754,7

первісна вартість0317329,88633,7

знос032(3391,6)(3879)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040

інші фінансові інвестиції0451052114,7

Довгострокова дебіторська заборгованість050

Відстрочені податкові активи06023,9

Інші необоротні активи07046,3

Гудвіл при консолідації075

Усього за розділом І0804152,97003,8

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси1001275,41319,7

тварини на вирощуванні та відгодівлі110

незавершене виробництво120

готова продукція130

товари140

Векселі одержані150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість1602815,37548,2

первісна вартість1612815,37548,2

резерв сумнівних боргів162(0)(0)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом170

за виданими авансами180

з нарахованих доходів190

із внутрішніх розрахунків200

Інша поточна дебіторська заборгованість210392,594,6

Поточні фінансові інвестиції2202311,52685,2

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті2302053,9287,7

в іноземній валюті24084,2122,2

Інші оборотні активи250

Усього за розділом ІІ2608932,812057,6

ІІІ. Витрати майбутніх періодів270238

Баланс28013323,719061,4

ПАСИВКод рядкаНа початок рокуНа кінець звітного періоду

1234

І. Власний капітал

Статутний капітал30074,774,7

Пайовий капітал310

Додатковий вкладений капітал320

Інший додатковий капітал3303621,44008,9

Резервний капітал340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3506964,28145,5

Неоплачений капітал360

Вилучений капітал370

Усього за розділом І38010660,312229,1

Частка меншості385ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу400

Інші забезпечення410

415

416( )()

Цільове фінансування420

Усього за розділом ІІ430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання450

Відстрочені податкові зобов'язання460

Інші довгострокові зобов'язання470

Усього за розділом ІІІ480

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510

Векселі видані520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53016454768,2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів540

з бюджетом55048718,5

з позабюджетних платежів560122,8

зі страхування57032,352,4

з оплати праці58093,594,1

з учасниками590204,5802,1

із внутрішніх розрахунків600

Інші поточні зобов'язання61078,31097

Усього за розділом ІV6202663,46832,3

V. Доходи майбутніх періодів630

Баланс64013323,719061,4

Керівник________________

(підпис)(прізвище)

Головний бухгалтер________________

(підпис)(прізвище)

ДОДАТОК 6

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

КОДИ

Дата (рiк, мiсяць, число)..........20031231

Пiдприємство

ВАТ „ „Шляховик”за ЄДРПОУ05408668

Територiя07408, Київська обл., м.Васильків, вул. Власенко,

4-А за КОАТУУ3240600000

Форма власностiКОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬза КФВ20

Орган державного управлiння

за СПОДУ6024

Галузь (вид дiяльностi)ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВОза ЗКГНГ61129

Вид економічної діяльностіБудівельне виробництвоза КВЕД45231

Одиниця вимiру: тис.грн.Контрольна сума-

Aдреса:

07400, Київська обл.., м. Бровари, вул.. Кутузова, 2-А

БАЛАНС

на 31 грудня ..........2003 p.

Форма N1Код за ДКУД1801001

AКТИВКод рядкаНа початок рокуНа кінець звітного періоду

1234

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість010

первісна вартість0111,81,8

знос0121,81,8

Незавершене будівництво020104,2104,2

Основні засоби:

залишкова вартість0304754,75232,1

первісна вартість0318633,79792,3

знос03238794560,2

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040

інші фінансові інвестиції0452114,72077,9

Довгострокова дебіторська заборгованість050

Відстрочені податкові активи06023,9

Інші необоротні активи0706,36,8

Гудвіл при консолідації075

Усього за розділом І0807003,87421,0

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси1001319,71156,0

тварини на вирощуванні та відгодівлі110

незавершене виробництво120

готова продукція130

товари140

Векселі одержані150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість1607548,27096,3

первісна вартість1617548,27096,3

резерв сумнівних боргів162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом170

за виданими авансами180

з нарахованих доходів190

із внутрішніх розрахунків200

Інша поточна дебіторська заборгованість21094,63559,9

Поточні фінансові інвестиції2202685,28685,2

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті230287,78224,8

в іноземній валюті240122,2108,0

Інші оборотні активи250

Усього за розділом ІІ26012057,628865,6

ІІІ. Витрати майбутніх періодів270

Баланс28019061,436286,6

ПАСИВКод рядкаНа початок рокуНа кінець звітного періоду

1234

І. Власний капітал

Статутний капітал30074,71419,2

Пайовий капітал310

Додатковий вкладений капітал320

Інший додатковий капітал3304008,96583,5

Резервний капітал340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3508145,511301,8

Неоплачений капітал360

Вилучений капітал370

Усього за розділом І38012229,119304,5

Частка меншості385

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу400

Інші забезпечення410

415

416( )()

Цільове фінансування420

Усього за розділом ІІ430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання45010000

Відстрочені податкові зобов'язання460

Інші довгострокові зобов'язання470

Усього за розділом ІІІ48010000

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510

Векселі видані520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5304768,25424,3

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів540

з бюджетом55018,5508,6

з позабюджетних платежів560

зі страхування57052,470,0

з оплати праці58094,1153,2

з учасниками590802,1802,2

із внутрішніх розрахунків600

Інші поточні зобов'язання610109723,8

Усього за розділом ІV6206832,36982,1

V. Доходи майбутніх періодів630Баланс64019061,436286,6

Керівник________________

(підпис)(прізвище)

Головний бухгалтер________________

(підпис)(прізвище)

ДОДАТОК 7

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)..........20021231

Підприємство

ВАТ „ „Шляховик”за ЄДРПОУ05408668

Територія07408, Київська обл., м.Васильків, вул. Власенко, 4-Аза КОАТУУ3240600000

Орган державного управління

за СПОДУ6024

Галузь (вид діяльності)ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВОза ЗКГНГ61129

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2002 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період

1234

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)01036358,623947,4

Податок на додану вартість0155356,73991,2

Акцизний збір020

025

Інші вирахування з доходу0307395,63733,5

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)03523606,316222,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)04021846,715670,9

Валовий:прибуток0501759,6551,8

збиток055

Інші операційні доходи0602854,8340,2

Адміністративні витрати070877,7765,1

Витрати на збут080

Інші операційні витрати0902275,9

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток1001460,8126,9

збиток105

Дохід від участі в капіталі110

Інші фінансові доходи120412,1599,3

Інші доходи130

Фінансові витрати14013,3

Втрати від участі в капіталі150

Інші витрати16017244

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток1701687,6684,9

збиток175

Податок на прибуток від звичайної діяльності180506,3485,4

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток1901181,3199,5

збиток195

Надзвичайні:

доходи:200

витрати205

Податки з надзвичайного прибутку210

Чистий:

прибуток:2201181,3199,5

збиток225

ІI. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період

1234

Матеріальні затрати23018314,313528,2

Витрати на оплату праці2402082,21321,4

Відрахування на соціальні заходи250779,8466,5

Амортизація260670,4438,7

Інші операційні витрати2703153,6681,2

Разом28025000,316436

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період

1234

Середньорічна кількість простих акцій3007113671136

Скоригована середньорічна кількість простих акцій3107113671136

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію32016,606222,82,80449

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію33016,606222,80449

Дивіденди на одну просту акцію3403,936123,93612

ДОДАТОК 8

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)..........20031231

Підприємство

ВАТ „ „Шляховик”за ЄДРПОУ05408668

Територія07408, Київська обл., м.Васильків, вул. Власенко, 4-Аза КОАТУУ3240600000

Орган державного управління

за СПОДУ6024

Галузь (вид діяльності)ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВОза ЗКГНГ61129

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2003 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період

1234

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)01033450,136358,6

Податок на додану вартість0154617,95356,7

Акцизний збір020

025

Інші вирахування з доходу0301426,07395,6

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)03527406,223606,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)04022855,221846,7

Валовий:прибуток0504551,01759,6

збиток055

Інші операційні доходи0603750,82854,8

Адміністративні витрати0701286,6877,7

Витрати на збут080

Інші операційні витрати0902858,32275,9

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток1004156,91460,8

збиток105

Дохід від участі в капіталі110

Інші фінансові доходи120352,1412,1

Інші доходи130

Фінансові витрати14013,3

Втрати від участі в капіталі150

Інші витрати160172

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток1704509,01687,6

збиток175

Податок на прибуток від звичайної діяльності1801352,7506,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток1903156,31181,3

збиток195

Надзвичайні:

доходи:200

витрати205

Податки з надзвичайного прибутку210

Чистий:

прибуток:2203156,31181,3

збиток225

ІI. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період

1234

Матеріальні затрати23016606,118314,3

Витрати на оплату праці2402423,12082,2

Відрахування на соціальні заходи250928,2779,8

Амортизація260740,4670,4

Інші операційні витрати2703444,03153,6

Разом28024141,825000,3ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період

1234

Середньорічна кількість простих акцій3007113671136

Скоригована середньорічна кількість простих акцій3107113671136

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію32044,3699416,60622

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію33044,3699416,60622

Дивіденди на одну просту акцію3404,217273,93612

350


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат