Зворотний зв'язок

Зміст, цілі і завдання управління фінансовою діяльністю. Методи прогнозування фінансового стану підприємства

1. Зміст, цілі і завдання управління фінансовою діяльністю

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-гос¬подарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінан¬сових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господа¬рювання.

Фінансова діяльність — це система форм і методів, які викори¬стовуються для фінансового забезпечення функціонування підпри¬ємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практич¬на фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення та¬ких основних завдань:

— фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської ді¬яльності;

— пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

— виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господа¬рювання, бюджетом, банками;

— мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фі¬нансування виробничого й соціального розвитку, збільшення влас¬ного капіталу;

— контроль за ефективним, цільовим розподілом та використан¬ням фінансових ресурсів.

Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основ¬ними напрямками:

— фінансове прогнозування та планування;

— аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

— оперативна, поточна фінансово-економічна робота. Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливі¬ших ділянок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансо¬вої роботи визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких коштів.

За ринкових умов підприємство самостійно визначає напрямки та розмір використання прибутку, який залишається в його розпоря¬дженні після сплати податків. Метою складання фінансового плану є визначення фінансових ресурсів, капіталу та резервів на підставі прогнозування величини фінансових показників: власних оборотних коштів, амортизаційних відрахувань, прибутку, суми податків.

Планування виручки є необхідним для розробки плану прибутку від реалізації продукції, визначення суми планових платежів у бю¬джет. Від обґрунтованості та правильності розрахунку виручки ве¬ликою мірою залежить також реальність основного джерела надхо¬дження коштів та розмір запланованого прибутку.

Мета планування витрат — визначення можливості найекономнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції. Зменшення витрат виробництва та обігу є важли¬вим фактором збільшення ефективності виробництва. Зниження собі¬вартості за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виробити значну кількість додаткової продук¬ції, збільшити прибуток та рентабельність підприємств, створює ре¬альні можливості для самофінансування. Скорочення витрат на виро¬бництво одиниці продукції є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а відтак — прискорення обертання оборотних коштів.

Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції, необ¬хідно враховувати резерви зниження її собівартості, до яких належать:

— поліпшення використання основних виробничих фондів та збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну гривню ос¬новних фондів;


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат