Зворотний зв'язок

Хвороби дихальної системи

План

1. Роль патогенетичних факторів, навколишнього середовища і шкідливих звичок у виникненні захворювань.

2. Бронхіти. Визначення, причини виникнення класифікація.

3. Паталогічні зміни в органах дихання та їх клінічні прояви.

4. Пневмонія, визначення, причини виникнення, класифікація.

5. Крупозна пневмонія, визначення, стадії, наслідки.

1. Недостатність дихання — це такий патологічний стан, при яко¬му не підтримується нормальний газовий склад крові, а саме: не відбувається нормальна оксигенація крові, що протікає через леге¬ні, й не забезпечується адекватне виведення вуглекислоти. Внаслі¬док цього напруження О2 в артеріальній крові знижується (гіпоксе¬мія), а вуглекислота нагромаджується в організмі (гіперкапнія).

Виділяють дві форми дихальної недостатності: гостру і хроніч¬ну. Синдром гострої недостатності розвивається швидко — про¬тягом хвилин, годин або днів і має схильність стрімко прогресува¬ти.

Хронічна дихальна недостатність харак¬теризується повільним наростанням гіпоксемії і гіперкапнії.

Зовнішнє дихання забезпечують три процеси: вентиляція аль¬веол, перфузія крові через капіляри легень і дифузія газів (О2 і СО2) через альвеолярну стінку. Порушення кожного з цих про¬цесів може спричинити дихальну недостатність.

2. Розрізняють гострий і хронічний бронхіт.

Серед етіологічних факторів гострого запалення бронхів пер¬шочергового значення надають вірусам і бактеріям, які виклика¬ють респіраторні захворювання.

Гострий бронхіт може бути самостійною нозологічною одини¬цею або ж вторинним проявом низки інших хвороб (крупозної пне¬вмонії, уремії). У слизовій бронхів розвиваються майже всі форми катарального запалення: серозне, гнійне, фібринозне, фібринозно-геморагічне, слизисте.

Запалення починається із слизової оболонки (ендобронхіт), потім переходить на м'язовий шар (ендомезобронхіт) і в термінальній фазі захоплює всі шари (панбронхіт). Звичайно, запальний про¬цес може зупинитись у своєму розвитку на певному шарі.

3. Хронічне запалення бронхів проявляється в таких формах: а) хронічний слизистий або гнійний катар з атрофією слизової, кістозним переродженням залоз і метаплазією призматичного епіте¬лію в багатошаровий плоский, б) хронічне продуктивне запалення з утворенням поліпів із грануляційної тканини (поліпозний хронічний бронхіт), в) деформація бронха при дозріванні грану¬ляційної тканини, розростання сполучної тканини в м'язовому шарі, склероз і атрофія слизової (деформуючий хронічний бронхіт).

Хронічні бронхіти завжди супроводжуються порушенням дре¬нажної функції бронхів, що спричиняє затримку їх вмісту у ниж¬ніх відділах, закриття просвіту бронхіол і розвиток бронхолегеневих ускладнень (ателектаз, обструктивна емфізема, хронічна пневмонія, пневмофіброз).

4. Пневмонія — захворювання, яке об'єднує велику групу різ¬номанітних за етіологією, патогенезом і морфологічною характе¬ристикою запалень респіраторного відділу легень.

Існують три шляхи проникнення збудника пневмонії в легені: бронхогенний, гематогенний і лімфогенний. Перший з них має провідне значення. Спочатку запальний процес захоплює бронхі¬оли, а потім поширюється на паренхіму легень (бронхопневмо-нія). Якщо запалення, здебільшого продуктивно-ексудативного характеру, переходить на міжальвеолярні перегородки, говорять про інтерстиціальну пневмонією.


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат