Зворотний зв'язок

РОМАН АЛЬБЕРА КАМЮ «ЧУМА» В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ

Мета уроку: розглянути значення роману-притчі «Чума», який наближається до міфу і стає загальнолюдським явищем (у тому розумінні, що належить не до однієї якоїсь куль¬тури); розвивати в учнів вміння компаративного аналізу творів світової літератури; виховувати інтерес до світово¬го літературного процесу.

Обладнання: слайди картин Їєроніма Босха, картки — тестові питання, картки із проблемними запитаннями.

Епіграф:

Людина мусить залишатися вірною людському в собі; повинна протистояти злу навіть у тому випад¬ку, коли немає ніякої перспективи і ніякої надії.

Альбер Камю

ЗМІСТ УРОКУ

І. Слово вчителя

Це роман-притча, тому його загальний зміст набагато глибший від поверхневого шару. Твір має загальнолюдсь¬кий і «позачасовий» підтекст.

Роман «Чума» з його філософсько-інтелектуальним змістом можна розглядати як своєрідний авторський мо¬нолог, розбитий на окремі партії, вручені різним персонажам, котрі виступають носіями різних сторін авторського Світогляду, різних її аспектів і тенденцій. У цьому ро¬зумінні роман - це розмова із самим собою, що, проте, не розбавляє персонажів індивідуальних рис, глибокої моти¬вації їх вчинків.

Особливості стилю роману «Чума» ще раз підкреслюють спадкоємність творчості Камю, слідування традиціям поширеного в новітній інтелектуальній прозі жанру, що характеризується універсальністю змісту. «Чума» алего¬рична, як стародавні міфи, як Біблія, але на відміну від стародавніх притч, які тяжіли до прямолінійних алегорій, вона відзначається смисловою багатозначністю. Читачі знаходять у романі відповіді на свої запитання. Роман-притча «Чума» у цьому розумінні наближається до міфу, стаючи над культурним явищем (у тому розумінні, що на¬лежить не до однієї якоїсь культури), стаючи загально¬людським явищем.

«Чума» Камю — одна з найвидатніших подій у цьому жанрі, поряд із «Мобі Діком» Мелвілла, «Процесом» Кафки, «Котлованом» Платонова. «Чума» — це й роман-попередження, роман-пересторога, це явище загальнолюдсь¬ке і надчасове.

Довідковий матеріал на дошці: Притча — повчальна алегорична оповідь, в якій фабула підпорядкована моралі-мотиваційній частині твору. У притчах зосереджена повна ди¬дактична ідея.

II. Робота учнів над вирішенням запропонованих проблем¬них ситуацій, пов'язаних із вивченням змісту роману

Учні працюють, використовуючи запропоновані картки, дають власну оцінку ситуаціям, в які потрапляють герої роману.

III. Компаративний аналіз роману в контексті світового літературного процесу

а) Камю - Достоєвський - Ніцше.

У діалозі культур використаємо і «діалог мов».

Идеями християнства пронизано творчество многих выдающихся писателей. Библейскими легендами й обра¬зами заполненм произведения Толстого, Достоевского. Эта традиция продолжается в творчестве Булгакова, Мандельштама, Пастернака, Айтматова...

Действительность, окружающий его мир Достоевский воспринимал как некие пророчества из Апокалипсиса, которые уже стали или вот-вот станут реальностью. Раскольникову («Преступление й наказание») «грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной й вевиданной моровой язве, идущей иа глубиньї Азии на Европу... Предсказания й интерпрета-ции древних мифов Достоевский вводит в свои произведения для того, чтобы предупредить человечество: оно стоит на пороге глобальной катастрофыі, Страшного суда, конца света й виной атому - культ насилия и наживи.


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат