Зворотний зв'язок

Авторитарний режим

ПЛАН

1. Поняття авторитарного режиму, головні особливості

2. Окремі риси авторитаризму

3. Сильні і слабкі сторони авторитаризму

Висновок

Використана література

1. Поняття авторитарного режиму, головні особливості

Авторитарний режим не є настільки різким у крайніх, реакцій¬них проявах, як тоталітарний режим. Він поєднує в собі риси то¬талітарного і демократичного режимів.

Як і демократичний ре¬жим, він зберігає автономію особи і суспільства в сферах, що не належать до політики; не намагається радикально перебудувати суспільство на ідеологічних засадах; допускає економічний, со¬ціальний, культурний, а частково й ідеологічний плюралізм; не прагне ввести планове управління економікою і встановити за¬гальний контроль за населенням, обмежується жорстким політич¬ним контролем; може ґрунтуватися на праві, моральних засадах.

На відміну від демократичного режиму, при якому джерелом влади є народ, авторитарний режим характеризується:

(1) необмеженою владою однієї особи або групи осіб, непідконтрольної народу, яка формується головним чином не шля¬хом конкурентної виборної боротьби, а за допомогою нав'язу¬вання чиєї-небудь волі зверху;

(2) наявністю центру, що має владні повноваження управ¬ління і діє за своїм розсудом, у тому числі й з порушенням норм закону;

(3) здійсненням управління, як правило, централізовано; кон¬центрацією влади в руках одного або кількох тісно взаємозалеж¬них органів, рішення яких повинні виконуватися беззаперечно;

(4) використанням насильства і позасудових методів приму¬су людей;

(5) спиранням на поліцейський і військовий апарат;

(6) субординацією суб'єктів громадських відносин, дією прин¬ципу пріоритету держави над особою, відсутністю гарантій здій¬снення конституційне проголошених прав і свобод особи, особ¬ливо у взаємовідносинах особи з владою.

Авторитарний режим може бути двох видів:

• революційний — спрямований на зміну типу суспільно-по¬літичного розвитку;

• стабілізаційний — орієнтований на збереження існуючого суспільно-політичного ладу.

Авторитарний стабілізаційний режим може мати на меті про¬ведення мобілізаційних заходів на подолання труднощів, що виникли внаслідок надзвичайних обставин, а також у зв'язку з:

а) революційними рухами (прогресивними, консервативни¬ми або реакційними);


*

Реферати!

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.

**


Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат